Algemene voorwaarden Offeradviesbureau.nl

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Klant: degene die opdracht geeft aan Offerteadviesbureau.nl tot het verlenen van de door Offerteadviesbureau.nl aangeboden diensten.

Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

Zakelijk: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Gebruiker: degene die met Offerteadviesbureau.nl een overeenkomst aan gaat.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Offerteadviesbureau.nl en de klant;

Artikel 2 Algemeen

1.              Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Offerteadviesbureau.nl en klant waarop Offerteadviesbureau.nl  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden                  niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.              De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met offerteadviesbureau.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.              Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4.              Van de diensten van Offerteadviesbureau.nl kan gebruik worden gemaakt als de aankoopbeslissing genomen is of als er enig advies nodig is in de vorm van een offerteaanvraag.

5.

6.              De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

7.              Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geldend voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.

8.              Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

9.              Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in                      andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Overeenkomst na insturen aanvraagformulier met offerte(s) naar Offerteadviesbureau.nl

1.              Bij het insturen van het aanvraagformulier inclusief de offerte(s) gaat de Klant akkoord met de onderhandeling van Offerteadviesbureau.nl en kan de klant bij het realiseren van een besparing niet meer terug!

2.              Zodra Offerteadviesbureau.nl er voor zorgt dat er een besparing op de offerte wordt doorgevoerd zullen wij deze korting met de klant delen op basis van 50/50%. Dit betekent 50% van de besparing komt ten goed van de klant en 50% van de besparing komt ten goede van Offerteadviesbureau.nl

3.              Alleen een offerte op briefpapier van de desbetreffende onderneming waar de klant de opdracht wil plaatsen is geldig.

4.              De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

5.              Offerteadviesbureau.nl kan niet aan zijn overeenkomst worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de overeenkomst danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6.              Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de overeenkomst opgenomen aanbod is Offerteadviesbureau.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Offerteadviesbureau.nl anders aangeeft.

7.              Overeengekomen tarieven van de gekozen leverancier gelden niet automatisch voor nabestellingen. Uiteraard zal Offerteadviesbureau.nl er voor de Klant wederom alles aan doen om deze overeenkomst te evenaren.

8.              De klant is verplicht de offerte die is ingestuurd met het aanvraagformulier bij een positieve onderhandeling met de aangegeven voorkeur leverancier af te nemen. Van een positieve onderhandeling is sprake wanneer een uiteindelijk te betalen bedrag lager is dan de ingestuurde offerte van de Klant. (Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is de klant nog steeds tot betaling verplicht volgens de overeengekomen overeenkomst met Offerteadviesbureau.nl)

9.              Mocht de Klant onverhoopt na het ontvangen van de besparingsovereenkomst van Offerteadviesbureau.nl om welke reden dan ook niet met deze leverancier en de ingestuurde offerte verder willen gaan dan dient de Klant toch het overeengekomen bedrag uit de besparingsovereenkomst te voldoen aan Offerteadviesbureau.nl Mocht er onverhoopt nog niet onderhandeld zijn met de ingestuurde offerte dan is de Klant alleen administratiekosten verschuldigd.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

1.              Bij het insturen van het aanvraagformulier en de offerte(s) gaat de Klant akkoord met de onderhandeling van Offerteadviesbureau.nl en kan de Klant bij het realiseren van een besparing niet meer terug.

2.              Indien de overeenkomst is gesloten d.m.v. het insturen van het aanvraagformulier met de desbetreffende offerte(s) tussen Offerteadviesbureau.nl de gekozen leverancier en een Consument of Zakelijk persoon dan is annulering van de toegestuurde besparingsovereenkomst niet mogelijk. De afkoelingsperiode van 7 werkdagen volgens de wet Koop op Afstand is vanwege de aard van het product / dienst niet van toepassing. Artikel 7.1.9A.4 (BW) sluit ontbinding van de overeenkomst uit.

3.              Bij akkoord gaan van deze algemene voorwaarden is de Klant zich ervan bewust dat hij/zij alleen van Offerteadviesbureau.nl gebruik kan maken als de aankoopbeslissing genomen is. Kortom, een positieve besparingsovereenkomst is bindend.

Artikel 5 Levering

1.              Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering geheel door de Klant gekozen leverancier (op basis van de ingestuurde offerte). Offerteadviesbureau.nl fungeert alleen als intermediair voor de onderhandeling.

2.              De Klant is verplicht bij een positieve besparingsovereenkomst de gehele offerte af te nemen van de leverancier waar Offerteadviesbureau.nl de positieve besparingsovereenkomst mee heeft afgerond voor de Consument of zakelijk persoon.

3.              In geval van van een positieve besparingsovereenkomst dient te allen tijde direct het besparingstarief via Ideal voldaan te worden. Bij het niet tijdig betalen door de Klant, kan Offerteadviesbureau.nl de wettelijk toegestane rente in rekening brengen. Indien de Klant besluit zijn ingestuurde offerte met aanvraagformulier niet door te zetten, valt dit onder zijn verantwoordelijkheid. Dit betekent, indien er al een besparingsovereenkomst is verstuurd door Offerteadviesbureau.nl, bent u dit bedrag ook verschuldigd. Mocht de onderhandeling met de desbetreffende leverancier nog niet in gang zijn gezet dan bent u alleen administratiekosten verschuldigd.

Artikel 6 Garanties

1.              De garantiebepalingen van de gekozen leverancier gelden. De Klant geeft alleen de onderhandeling van de prijs uit handen en maakt zelf alle afspraken met de leverancier over de garantie, bezorging en alle andere bijbehorende afspraken.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1.              Wij zijn uitsluitend de onderhandelende tussenpersoon die er alles aan doet om de prijs op de door de Klant ontvangen offerte te reduceren. Handjeklap.nl is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor een aankoop die via Offerteadviesbureau.nl ’s hulp tot stand is gekomen. De Klant geeft alleen de onderhandeling van de prijs uit handen en maakt zelf alle afspraken met de leverancier over de garantie, bezorging en alle andere bijbehorende afspraken.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

1.              Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9 Betaling

1.              Tenzij anders overeengekomen dient in geval van van een positieve besparingsovereenkomst betaling te geschieden via Ideal. Offerteadviesbureau.nl stuurt u per email een besparingsovereenkomst toe met het verschuldigde bedrag. Dit bedrag kunt u direct via Ideal voldoen aan Offerteadviesbureau.nl. Direct na uw betaling wordt er door Offerteadviesbureau.nl automatisch een bevestiging per email naar de desbetreffende leverancier gestuurd zodat deze met u contact op kan nemen om de levering en dergelijke af te stemmen.

2.              Bij het niet tijdig betalen door de Klant, kan Offerteadviesbureau.nl de wettelijk toegestane rente in rekening brengen.

3.              Bezwaren tegen de hoogte van besparingsovereenkomst schorten de betalingsverplichting niet op. Elke besparing is een besparing.

4.              Indien de klant binnen eerdergenoemd termijn niet heeft betaald, is de klant in verzuim zonder dat er nadere ingebrekestelling is vereist.

5.              Zodra de klant in verzuim is, is Offerteadviesbureau.nl gerechtigd om, naast de betaling van de besparingsovereenkomst, tevens de wettelijke rente vanaf de eerste dag van verzuim over het factuurbedrag in rekening te brengen.

6.              Indien de klant in gebreke blijft met betaling van de besparingsovereenkomst en/of de verschuldigd geworden wettelijke rente, dan zal Offerteadviesbureau.nl de vordering uit handen geven aan een gerechtsdeurwaarder.

7.              Offerteadviesbureau.nl heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

1.              Offerteadviesbureau.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst met Offerteadviesbureau.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

2.              Voorts is Offerteadviesbureau.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3.              Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Offerteadviesbureau.nl op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Offerteadviesbureau.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.              Offerteadviesbureau.nl behoudt steeds het recht om bij een ingestuurd aanvraagformulier met offerte(s) administratiekosten te vorderen.

Artikel 11 Incassokosten

1.              Is de Klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Klant. De Klant is in het geval van een geldvordering altijd de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag.

2.              Indien Offerteadviesbureau.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door de Klant in aanmerking.

Artikel 12 Overmacht

1.              Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2.              Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker worden daaronder begrepen.

3.              Offerteadviesbureau.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Handjeklap.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.

4.              Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan het tijdstip waarop nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is geworden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade.

Adresgegevens

Offerteadviesbureau.nl

Citroenvlinderstraat 99

1432 MC Aalsmeer

KVK nummer: 34372316

Rabobank NL86 RABO 0155580299

BTW nr. NL130539715B01